Pravidla soutěže2018-06-05T16:52:37+00:00

Pravidla soutěže Rekonstrukce roku

Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím. V případě rozporu textu pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Název soutěže

Rekonstrukce roku (dále též jen jako „soutěž“).

Organizátor a pořadatel soutěže

Fleishman – Hillard s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 25670247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59785. (dále jen „Organizátor“).

Zpracovatel

Fleishman – Hillard s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 25670247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59785. (dále jen „Zpracovatel“)

Trvání soutěže

Soutěž trvá od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018.

Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na stránce www.rekonstrukceroku.cz (dále jen „místo konání soutěže“).

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Do soutěže se může přihlásit pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Přihlášená soutěžní rekonstrukce může probíhat pouze na území České republiky, nesmí začít dříve než 1. 1. 2018 a musí být ukončena nejpozději 31. 8. 2018.

Soutěž je určena pro neodbornou veřejnost. Přihlásit rekonstrukci může její majitel (zadavatel), soutěž není určena pro dodavatele a zpracovatele rekonstrukcí.

Rekonstrukcí se rozumí jednak stavební práce, ale také proměna bydlení či alespoň jedné místnosti, kde je zřejmé, že jde o chytré a kreativní vyřešení prostoru. Rekonstrukce by měla probíhat v bytové jednotce či rodinném domě a týkat se interiéru. Rekonstrukce exteriéru bytových nebo rodinných domů nebude do soutěže zařazena.

Soutěžící svojí účasti v soutěži poskytuje nezbytná data pro účast v soutěži a plnění ze strany Organizátora. Jedná se o osobní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa) a fotografie soutěžních interiérů pro možnost vyhodnocení soutěže. Fotografie budou poskytnuty třetím stranám v souladu s těmito pravidly za účelem vybrání vítězných rekonstrukcí. Osobní údaje a fotografie se zpracovávají k evidenci soutěžících na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže po dobu trvání soutěže a ještě 2 roky po jejím skončení, tedy do 31. 10. 2020.

PRŮBĚH SOUTĚŽE A PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

Soutěž je rozdělena do 5 následujících fází:

 1. Registrace do soutěže zasláním fotografií „před“ rekonstrukcí
 2. Postup do hlasování zasláním fotografií „po“ rekonstrukci
 3. Hlasování odborné poroty
 4. Hlasování veřejnosti
 5. Vyhlášení vítězů a předání výher
 1. Registrace do soutěže zasláním fotografií „před“ rekonstrukcí

Úkolem soutěžících je zaslat min. 2 a max. 10 fotografií prostoru „před“ rekonstrukcí v dostačující kvalitě a rozlišení (barevné fotografie, ve formátu JPG, max. celková velikost fotografií 20 MB) a to v termínu od 5. 3. do 14. 7. 2018 přes přihlašovací formulář na webu www.rekonstrukceroku.cz. Na fotografiích nejsou zachyceni soutěžící ani jiné fyzické osoby.

 1. Postup do hlasování zasláním fotografií „po“ rekonstrukci

Pro zařazení do hlasování je každý soutěžící povinen zaslat min. 2 a max. 10 fotografií prostoru „po“ rekonstrukci v dostačující kvalitě a rozlišení (barevné fotografie, ve formátu JPG, max. celková velikost fotografií 20 MB) a to v termínu od 15. 7. do 1. 9. 2018 přes přihlašovací formulář na webu www.rekonstrukceroku.cz. Na fotografiích nejsou zachyceni soutěžící ani jiné fyzické osoby.

 1. Hlasování odborné poroty

Ze všech soutěžních rekonstrukcí, resp. přihlášených fotografií „před“ a „po“, vybere odborná porota v semifinálovém kole celkem 30 rekonstrukcí, které postoupí do finálového hlasování veřejnosti.

Hlasování poroty proběhne v termínu 2. 9. – 21. 9. 2018. Zveřejnění výsledků hlasování odborné poroty proběhne 3. 10. 2018 na webu www.rekonstrukceroku.cz.

Porota bude složena ze:

 • 2 zástupců organizátora soutěže
 • 2 zástupců každého z partnerů soutěže
 • 2 odborníků z řad interiérových designérů a architektů

Porota bude rozhodovat na základě subjektivního hodnocení.

Pokud bude k termínu 1. 9. 2018 přihlášeno méně než 30 soutěžních rekonstrukcí, hlasování poroty bude zrušeno a všechny přihlášené rekonstrukce postoupí do hlasování veřejnosti. V takovém případě je změna termínu hlasování veřejnosti vyhrazena.

 1. Hlasování veřejnosti

O konečném vítězi rozhodne veřejnost prostřednictvím e-mailového hlasování na webových stránkách soutěže www.rekonstrukceroku.cz v termínu 3. – 24. 10. 2018.

V hlasování veřejnosti je možné hlasovat pouze jednou za každý e-mail. Opakované pokusy o hlasování budou systémem zabezpečeny a nahlášeny.

 1. Vyhlášení vítězů a předání výher

Celkovými vítězi soutěže se stávají 3 soutěžní rekonstrukce s nejvyšším počtem získaných hlasů v hlasování veřejnosti. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne do 31. 10. 2018 na webu www.rekonstrukceroku.cz a na sociálních sítích soutěže.

Ceny a předání vítězům

Vítězové soutěže získají následující výhry:

 1. místo 100.000 Kč
 2. místo 70.000 Kč
 3. místo 50.000 Kč

Výherci budou kontaktováni organizátorem do 15 dnů od vyhlášení vítězů, a to e-mailovou či telefonní komunikací na kontakty uvedené v registračním formuláři, jejichž prostřednictvím se organizátor se soutěžícím individuálně domluví na převzetí výhry. V případě, že příslušný soutěžící nebude k zastižení ani na jednom z uvedených kontaktů, resp. komunikačních nástrojů a to do 30 dnů od prvního pokusu o kontakt, jeho nárok na výhru zaniká. Na základě individuální dohody se soutěžícím a pravdivě poskytnutých informací pro vyplacení výhry bude výhra odeslána bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od obdržení údajů pro platbu.

Předáním výhry vítězi jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení pravidel soutěže.

Výherci, kteří porušili tato pravidla soutěže, zejména pravidlo týkající se věku soutěžícího, nemají nárok na vyplacení ceny.

ROZŠIŘUJÍCÍ PROJEKT

V průběhu konání soutěže se může uskutečnit rozšiřující projekt, jehož cílem je inspirovat soutěžící, propagovat soutěž a partnery soutěže. V rámci rozšiřujícího projektu bude vybraným soutěžícím nabídnuta věcná cena od partnerů soutěže. Vypsání rozšiřujícího projektu je vázáno na počet soutěžících a kvalitu přihlášených soutěžních rekonstrukcí.

Ze soutěžních rekonstrukcí přihlášených registrací, tedy zasláním min. 2 a max. 10 fotografií prostoru „před“ rekonstrukcí v dostačující kvalitě a rozlišení (barevné fotografie, ve formátu JPG, max. celková velikost fotografií 20 MB) do termínu 15. 5. 2018 přes přihlašovací formulář na webu www.rekonstrukceroku.cz vybere odborná porota max. 4 soutěžní rekonstrukce, kterým budou nabídnuty vybrané věcné ceny do rekonstrukcí od partnerů soutěže.

Odborná porota bude složena ze zástupců organizátora a partnerů soutěže. Hodnocení a výběr poroty bude čistě subjektivní.

Pokud vybraní soutěžící nabídku věcné ceny písemně přijmou, jejich protiplněním za věcnou cenu bude umožnění Organizátorovi provést 3 návštěvy rekonstruovaných prostor v průběhu dané rekonstrukce, při nichž budou pořízena profesionální videa a fotografie zachycující primárně využití a instalaci věcných cen, dále obecně inspiraci k rekonstrukcím.

Termíny návštěv budou domluveny individuálně, probíhat budou mezi 15. 5. a 31. 8. 2018.

Videozáznamy budou použity na webu www.rekonstrukceroku.cz a na sociálních sítích soutěže, dále k medializaci soutěže a medializaci partnerů soutěže, resp. jejich produktů. Písemným přijetím nabídky věcné ceny dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. videozáznamů a fotografií k výše zmíněným účelům. Pokud bude v přijetí nabídky písemně projevena ochota osobní prezentace soutěžících na videozáznamech a na fotografiích, je organizátor oprávněn využít i tento nasbíraný materiál s osobní účastí soutěžících. Rekonstrukce bude identifikovaná pouze křestním jménem, iniciály příjmení soutěžícího a městem či obcí, ve které se nemovitost nachází (např. Jaroslav N., Děčín).

Organizátor zajistí doručení věcných cen prostřednictvím jednotlivých partnerů dle individuální domluvy se soutěžícími a dle harmonogramu dané soutěžní rekonstrukce, nejpozději však 31. 8. 2018.

Organizátor nese odpovědnost pouze za zprostředkování zajištění a předání věcných cen. Organizátor nenese odpovědnost za opožděné dodání zásilky, poškození zásilky v průběhu přepravy či nedodání výhry způsobené subjektem, který zajišťoval poštovní, příp. jinou přepravu.

Každý soutěžící má právo odmítnout účast v tomto rozšiřujícím projektu v případě, že mu bude nabídnuta.

Účast či neúčast na rozšiřujícím projektu nijak neovlivní samotnou účast v soutěži Rekonstrukce roku, včetně hlasování odborné poroty a hlasování veřejnosti.

Vybraní účastníci rozšiřujícího projektu dávají svolení k monitoringu jejich rekonstrukce a natáčení videozáznamů, viz autorská práva. Souhlas se zpracováním osobních údajů bude obsažen v písemném přijetí nabídky věcného plnění vybranými soutěžícími.

Při nedostatečném počtu přihlášených soutěžních rekonstrukcí do termínu 30. 4. 2018 či v případě zjištění celkové nedostatečnosti a nevhodnosti registrovaných soutěžních rekonstrukcí je změna rozšiřujícího projektu vyhrazena.

AUTORSKÁ PRÁVA

Podáním přihlášky soutěžící stvrzuje, že:

 1. a) poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití soutěžního příspěvku podle občanského zákoníku a autorského zákona, a to k účelům propagace soutěže, propagace organizátora a propagace partnerů soutěže, na celou dobu trvání majetkových autorských práv a pro všechny způsoby užití a v neomezeném rozsahu co do místa i množství užití. Licence dle předchozí věty obsahuje také oprávnění organizátora pořizovat rozmnoženiny soutěžního příspěvku přímé i nepřímé, trvalé i dočasné, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, jakož i oprávnění takto zhotovené rozmnoženiny rozšiřovat.
 2. b) majitel i autor rekonstrukce souhlasí s uvedením fotografií a popisu rekonstrukce (ve formě souvislého textu) na webových stránkách, sociálních sítích a v komunikačních materiálech organizátora a partnerů soutěže, a pro jejich propagační účely (s možností otevření diskuze pod článkem) a v médiích. Tento souhlas uděluje účastník soutěže organizátorovi bez věcného, časového, množstevního nebo teritoriálního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor údaje specifikované v tomto odstavci v souladu s jejich určením poskytl.
 3. c) soutěžící má právo poskytovat fotografie soutěžních interiérů k uveřejnění třetími stranami v souladu s předchozím odstavcem.
 4. d) autoři fotografií nevznesou vůči organizátorovi soutěže žádné finanční (majetkové) nároky v souvislosti s uveřejněním fotografií.

Organizátor nezaručuje, že každý z přihlášených interiérů bude publikován. Záleží to zejména na kvalitě samotného interiéru, ale i kvalitě, velikosti a množství poskytnutých fotografií.

Soutěžící rovněž uděluje organizátorovi soutěže bezúplatné oprávnění k využití fotografií během a po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, teritoriálního, technologického a množstevního omezení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

Na výhru nevzniká zákonný nárok a nelze ji soudně vymáhat. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity registrace, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní registrace). Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování odporuje pravidlům webové stránky. Organizátor soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a zpracovatele soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých, včetně partnerů soutěže. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a výhercem se stává další soutěžící v pořadí.

Organizátor soutěže neručí za záruční lhůty výrobků a vady způsobené rekonstrukcí.